• Home Page
 • Curriculum

  ਜਾਨਣ ਪਛਾਣ ਮਰਾ ਨਾਮ ਜਮਪਾਵਲ ਦ ਕਾਰਲਲਉਜ ਹ ਮ ਹਟਲ ਤ ਰਸਟਰਟ ਦ ਵਰਕ ਲਵਚ ਤਹ ਸਾਲਾ ਤ ਮਾਹਰ ਹਾ ਮ ਦਨਆ ਦ ਕਈ ਦਸ਼ਾ ਲਵਚ ਵਰਕ ਕਤਾ ਹ ਮ ਬਹਤ ਉਚ ਲਵਲ ਦ ਹਟਲਾ ਲਵਚ ਵਰਕ ਕਤਾ ਹ| ਲਜਵ ਲਕ ਸ਼ਰਾਟਨ ਹਟਲ ਬਡ ਸਚਾਹਨਣ ਇਗਲਡ ਤ ਜਰਮਨ ਲਵਚ | ਇਹਨਾ ਤਜਰਲਬਆ ਤ ਬਾਅਦ ਮ ਲਜਆਦਾ ਲ%ਆਨ ਰਸਟਰ&ਟ ਲਵਚ ਪਾਇਆ ਬਹਤ ਉਚ ਲਵਲ ਰਸਟਰ&ਟ ਪਜਾ ਅਤ ਕਟਲਰਗ ਕਪਨਆ ਵਾਸਤ ਕਮ ਕਤਾ ਲ'ਰ ਮ ਆਪਣਆ ਪਬਲਕ ਸਸਥਾਵਾ ਖਲਈਆ|ਟਰ ਜਮ ਪਮਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤ |ਹ+ਣ ਮ ਆਪਨਾ ਲ%ਆਨ ਲਸਖਲਾਈ ਦਣ ਵ,ਲ ਲਦਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕ ਪ-'ਸ਼ਨਲ ਇਸਟਟਉਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤ | ਇਨੇ ਸਾਲਾ ਦ ਤਜਰਬ ਤ ਬਆਦ ਮ ਜਲਦ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ਲਸਖਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹ ਲਗਆ ਹਾ|ਇਸ ਤਰਾ ਮ& ਇਹ ਪ-'ਸ਼ਨਲ ਕਰਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ 'ਸਲਾ ਲਲਆ |ਤ+ਸੀ ਵ ਬਹ+ਤ ਜਲਦ ਇਸ ਲਕ,ਤ ਲਵਚ, ਮਾਹਰ ਹ ਸਕਦ ਹ|

 • courses

  ਕਰਸ ਪਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇ,ਕ ਕਲਾ ਹ| ਇਹ ਕਾ'0 ਨਹ ਹ ਲਕ ਤ+ਹਾਨ ਪਤਾ ਹਵ ਲਕ ਸਮ,ਗਰ ਚਾਹਦ ਹ ਜਾ ਲ'ਰ ਲਕਸ ਤਕਨਕ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਹਨ ਪਰ ਤ+ਹਾਡ ਲਵਚ, ਜਨਨ ਅਤ ਪ,ਕਾ ਇਰਾਦਾ ਹਣਾ ਚਾਹਦਾ ਹ| ਕਰਸ ਵਾਸਤ ਕਈ ਇਕ ਤਰਕ ਨਹੀ ਹ ਇਹ ਕਰਸ ਹਰ ਹਫਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹ | ਤ+ਸੀ ਸਾਲ ਲਵਚ ਲਕਸ ਵ ਸਮੇ ਦਾਖਲਾਲ ਸਕਦਹਇਹਸ,ਤਲਦਨਾਦਾਕਰਸਹ ਸਮਵਾਰਤਐਤਵਾਰਤ,ਕਹਰਰਜ੬ਘਟਅਤਕ+,ਲ੪੨ਘਟਲਲਖਤਅਤ ਪ-ਕਟਕ l ਕਰਸ ਦ ਅਖਰ ਲਵਚ ਹਰ ਇ,ਕ ਲਵਲਦਆਰਥ ਦਾ ਪ-ਕਟਕਲ ਟਸਟ ਲਲਆ ਜਾਵਗਾ | ਇਹ ਕਰਸ ਇ,ਕ ਬਹ+ਤ ਹ ਮਡਰਨ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹ ਜਲਕ ਹਰ ਇ,ਕ ਲਵਲਦਆਰਥ ਨ ਮਾਹਰ ਬਣਾ ਦਵਗਾ ਲਜਸ ਲਦਨ ਉਸ ਨ ਆਪਣਾ ਫਈਨਲ ਸਰਟਲ'ਕਟ ਲਮਲਣਾ ਹ| ਇਹ ਕਰਸ ਪ-ਤਸਤ ਇਲ਼ ਪਦਉ ਮਾਰਕ ਲਵਖ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵਗਾ| ਦਰ8 ਆਉਣ ਵਾਲਲਆ ਨ ਰਹਾਇਸ਼ ਮ+'ਤ ਲਦ,ਤ ਜਾਵ ਗ ਵਰਕਰ ਅਤ ਲਵਲਦਆਰਥ ਵ ਇਹ ਕਰਸ ਕਰ ਸਕਦ ਹਨ | ਉਹ ਸਮਾ ਅਤ ਲਦਨ ਆਪਣ ਟਾਇਮ ਦ ਲਹਸਾਬ ਨਾਲ ਚ+ਣ ਸਕਦ ਹਨ | ਔਰਤਾ ਵਾਸਤ ੨੦ ਪਰਸ&ਟ ਛਟ ਹ| ਹਰ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤ ਦਾਖਲ ਵਾਸਤ ਤ+ਸੀ ਕਨਤਾਤ ਪਜ ਜਾਉ |

 • where we are
  Via Nazionale, 223 - 63900 Fermo (FM)
 • contacts
  Tel.+39.327.3268071 - E-mail: info@pizzatutor.it

  * Name:


  * Phone:


  * E-mail:


  * Message:PizzaTutor - Via Nazionale 223 - 63900 Fermo (FM) - Tel. +39.327.3268071 - P.IVA 02180810448